LAKTO FOOD 20

LAKTO FOOD 20

Potpuna smeša za ishranu krava visoke mlečnosti u ranoj laktaciji

Zašto LAKTO FOOD 20:

  • Snabdevene dovoljnim količinama energije i proteina za vrhunsku proizvodnju, naročito u prvih 3 meseca posle teljenja
  • Ispoljavaju svoju genetiku za visoku proizvodnju mleka (25 l/dan i više) sa visokim sadržajem mlečne masti i proteina (3,90% mlečne masti i više)
  • Očuvaju dobro zdravstveno stanje i plodnost (intenzivnije traženje bika, efikasnije osemenjavanje, bolji procenat steonosti)
  • Visok sadržaj ugljenih hidrata i shodno tome visoka koncentracija energije
  • Visoka koncentracija lako usvojivih minerala
  • Povećava količinu mleka - izuzetni rezultati u prvih 100 dana laktacije
  • Obezbeduje visok sadržaj proteina i masti u mleku
  • Poboljšava plodnost
  • Štiti od pojave deficita energije i minerala