LAKTO FOOD 18

LAKTO FOOD 18

Potpuna smeša za ishranu krava visoke mlečnosti u prvoj polovini laktacije

Zašto LAKTO FOOD 18:

  • Odlikuje se visokim sadržajem ugljenih hidrata, pa samim tim i visokom koncentracijom energije
  • Smeša bogata lako usvojivim mineralima
  • Dopriniosi prevenciji deficita energije i minerala
  • Omogućava proizvodnju mleka od 23 l/dan i više, u prvih 150 dana laktacije
  • Obezbeduje sadržaj mlečne masti i preko 3,90% u uslovima konzumiranja obroka optimalnog sastava
  • Poboljšava plodnost (intenzivnije traženje bika, manji utrošak semena, veći procenat steonosti)