Svinje u tovu

Visoki dnevni prirasti i odlična konverzija hrane.

Potpune smeše

PS ZA TOV SVINJA ST1

PS ZA TOV SVINJA ST1

Potpuna smeša za tov svinja (30–70kg)

PS ZA TOV SVINJA ST2

PS ZA TOV SVINJA ST2

Potpuna smeša za tov svinja (70–110 kg)

Super koncentrati

PAN FOOD 35

PAN FOOD 35

25 - 30% u potpunoj smeši za tov svinja

IMUNO FOOD

IMUNO FOOD

Superkoncentrat za ishranu u fazi tova

IMUNO PRO F

IMUNO PRO F

SUPER TOV - Superkoncentrat za ishranu u fazi tova

Premiksi

INDY PREMIUM TOV 3%

INDY PREMIUM TOV 3%

3% u smeši za tov svinja

PAN TOV SVINJA 2.5%

PAN TOV SVINJA 2.5%

Premiks za tov svinja

IMUNO TOV PREMIUM 3%

IMUNO TOV PREMIUM 3%

Premiks za tov svinja

INDY TOV SVINJA 3%

INDY TOV SVINJA 3%

Premiks za tov svinja za prirast iznad 850 g/dan