Svinje u tovu

Visoki dnevni prirasti i odlična konverzija hrane.

Potpune smeše

Complete TOV 1

Complete TOV 1

Potpune smeše za ishranu svinja telesne mase od 25-60 kg

Complete TOV 2

Complete TOV 2

Potpuna smeša za ishranu svinja telesne mase od 60 kg do kraja tova

Super koncentrati

PAN FOOD 35

PAN FOOD 35

25 - 30% u potpunoj smeši za tov svinja

IMUNO FOOD

IMUNO FOOD

Superkoncentrat za ishranu u fazi tova

IMUNO PRO F

IMUNO PRO F

SUPER TOV - Superkoncentrat za ishranu u fazi tova

Premiksi

INDY PREMIUM TOV 3%

INDY PREMIUM TOV 3%

3% u smeši za tov svinja

PAN TOV SVINJA 2.5%

PAN TOV SVINJA 2.5%

Premiks za tov svinja

IMUNO TOV PREMIUM 3%

IMUNO TOV PREMIUM 3%

Premiks za tov svinja

INDY TOV SVINJA 3%

INDY TOV SVINJA 3%

Premiks za tov svinja za prirast iznad 850 g/dan